כךדגיחלךיגדגחלךעכיגדחלךעיכהלךחגדיכךחלגדעכךלחיגגע

עיחדגכעיחלגכדידגחלכעיחלגכדד

עיכגלדחעיכחלכדגעיחלידגכחלעידגכע

/////////////////////////
////////
////////
/////////
* שדה חובה